سایت جامع علوم رادیولوژی ایرانبرنامه CAD به آشکارسازی بیشتر ندولهای ریوی کمک می کند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

برنامه CAD به آشکارسازی بیشتر ندولهای ریوی کمک می کند
 14November 2006
در بزرگترین مطالعه چند مرکزه و چند تفسیر کننده، یک سستم جدید CAD (Computer Aided Diagnosis) ریه با استفاده از مطالعات CT توراسیک مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. تمامی تقریباً 200 نفر تحت بررسی بوسیله 17 رادیولوژیست با استفاده از اطلاعات مرکز پزشکی پیشرو مورد بازبینی قرار گرفتند.
تصاویر تشخیصی دیجیتال و اطلاعات الکترونیک بیماران هر روزه گسترده تر و با جزئیات بیشتر می شود. به همین دلیل استفاده از ابزارهای CAD رو به افزایش است تا به پزشکان در تفسیر اطلاعات تشخیصی کمک کند. شرکت راه حلهای پزشکی Siemense موفق به دریافت تائیدیه سازمان FDA برای سیستم Syngo lung CAD خود شده است که برای کمک به رادیولوژیست در تشخیص ندولهای منفرد و جامد ریوی در مطالعات CT قفسه سینه طراحی شده است. در این مطالعه استفاده از Syngo lung CAD به عنوان تفسیر کننده دوم به تمامی رادیولوژیستهای شرکت کننده در مطالعه کمک کرد تا صحت آشکارسازی و تشخیص ندولهای منفرد ریوی را افزایش دهند. مدیر یکی از بخشهای شرکت Siemense می گوید :" ما از تایید شدن این سیستم بوسیله FDA بسیار خوشحالیم و نتایج مطالعه شاهدی است بر اینکه Siemense همچنان بر بهبود و تقویت نتایج بالینی تمرکز دارد".
این فن آوری بر اساس خصوصیات پردازش تصویر و الگوریتمهای تشخیصی الگو بنانهاده شده است و به تعداد بسیار زیادی بر روی پایگاه های اطلاعاتی بزرگ مطالعات CT آزموده شده است. این سیستم برای آشکارسازی محدوده ای از اندازه های ندولها طراحی شده است که از قطر mm3 آغاز می شود. ندولهای آشکار شده به صورت خودکار تمامی محدوده موقعیت را پوشانده و نرم افزار CAD در حضور یا عدم حضور کنتراست عروقی به خوبی کار خود را انجام می دهد. این سیستم به خوبی آهنگ رشد و اندازه ندول را محاسبه کرده و از طریق محاسبات حجمی پزشکان را در طراحی درمان کمک می کند. این برنامه نشانگر نسل دوم نرم افزارهای آشکارساز ندول است و امکان آشکارسازی، ارزیابی و پی گیری ندولهای ریوی را فراهم می کند.

افزودن دیدگاه


کد امنیتی
تصویر جدید