سایت جامع علوم رادیولوژی ایرانارتباط ضخامت اینتیما- مدیای شریان کاروتید در سونوگراف

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مطالعات همه گیری شناختی متعددی در دست است که بر اساس آن افزایش ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید (IMT) می تواند به عنوان پیش گویی کننده بیماری های قلبی عروقی به کار رود. ● مقدمه: مطالعات همه گیری شناختی متعددی در دست است که بر اساس آن افزایش ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید (IMT) می تواند به عنوان پیش گویی کننده بیماری های قلبی عروقی به کار رود. در این مطالعه کوشیده شد اختلاف IMT در ۲ گروه بیماران دارای درگیری عروق کرونر و بدون درگیری عروق کرونر بر حسب آنژیوگرافی مورد مقایسه قرار گیرد. ● روش ها: این مطالعه مورد-شاهدی در بیماران مبتلا به آنژین صدری ثابت انجام گرفت. ۳۵ بیمار با آنژیوگرافی کرونری غیر طبیعی در گروه مورد قرار گرفتند و همین تعداد از افراد با آنژیوگرافی کرونری طبیعی برای گروه شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. مبتلایان به دیابت یا بیماری مزمن کلیوی از مطالعه خارج شدند. IMT شریان کاروتید دو گروه در شریان های کاروتید داخلی، مشترک و بولب دو طرف محاسبه و وجود پلاک در شریان های کاروتید نیز در دو گروه ثبت شد. میانگین IMT و وجود پلاک در شریان های کاروتید دو گروه با آزمون های آماری t-test، مجذور کای و در صورت لزوم من-وتینی مقایسه گردید. ● یافته ها: در این مطالعه ۵۹ بیمار (۲۷ زن و ۳۲ مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند که ۳۳ نفر درگروه مورد و ۲۹ نفر در گروه شاهد بودند. در بررسی یافته ها اختلاف معنی دار آماری بین میانگین IMT شریان کاروتید مشترک در ۲ گروه یافت نشد (۰.۰۶۹=p). از سوی دیگر میانگین این شاخص در شریان کاروتید داخلی و بولب در ۲ گروه اختلاف معنی دار آماری داشت (۰.۰۰۴=p و ۰.۰۱=p). فراوانی وجود پلاک جدار کاروتید در سونوگرافی در گروه مورد به صورت معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (۰.۰۰۱=p). در مدل رگرسیون لجستیک مشخص شد که در گروه مورد احتمال وجود پلاک ۵.۹ برابر گروه شاهد بود. بین IMT کاروتید مشترک و سن افراد در هر دو گروه رابطه معنی داری وجود داشت (p<۰.۰۵). ● نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد بین آترواسکلروز عروق کرونر و شواهد ابتلا به آترواسکلروز در کاروتید ارتباط وجود دارد. اولتراسوند یک روش تشخیصی ارزان قیمت، در دسترس و در عین حال غیر تهاجمی است که می تواند در مبتلایان به بیماری های کرونر، شواهد آترواسکلروزکاروتید همزمان را نشان بدهد.

افزودن دیدگاه


کد امنیتی
تصویر جدید